(ver)bouw, renovatie en onderhoud van onroerende zaken

Algemene Voorwaarden Klussenteam Noord BV 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Klussenteam Noord BV B en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Klussenteam

Noord BV voor de uitvoering waarvan door Klussenteam Noord BV derden dienen te worden

betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Klussenteam

Noord BV en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klussenteam Noord BV en de opdrachtgever zullen

alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden `naar de geest` van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld

is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Klussenteam Noord BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Beseline

Bouwbegeleiding in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving

van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Klussenteam Noord BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een

termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Klussenteam Noord BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de

opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief andere

heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken

kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders

aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is Klussenteam Noord BV daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

Klussenteam Noord BV aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klussenteam Noord BV niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of

offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van

een termijn dient de opdrachtgever Klussenteam Noord BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Klussenteam Noord BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering

te geven aan de overeenkomst.

2. Klussenteam Noord BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Klussenteam Noord BV de uitvoering van

die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten

van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien Klussenteam Noord BV gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de

overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en

volledig aan Klussenteam Noord BV ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling

overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de

overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde

instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief

opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk

overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd

of verlaagd. Klussenteam Noord BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een

wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden

gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,

daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Klussenteam

Noord BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door

de binnen Klussenteam Noord BV bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de

voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te

bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk

uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Klussenteam Noord BV

op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klussenteam Noord BV een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen

hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij jegens Klussenteam Noord BV gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor

alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Klussenteam Noord BV daardoor direct of

indirect ontstaan.

10. Indien Klussenteam Noord BV bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs

overeenkomt, dan is Klussenteam Noord BV onder navolgende omstandigheden niettemin

gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is

opgegeven.

- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Klussenteam Noord BV toekomende bevoegdheid

of een op Klussenteam Noord BV rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te

ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het

sluiten van de overeenkomst, tenzij Klussenteam Noord BV alsnog bereid is om de overeenkomst op

basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Klussenteam Noord BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Klussenteam Noord BV ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Klussenteam Noord BV

kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

nakomen, is Klussenteam Noord BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van

Klussenteam Noord BV kan worden gevergd.

2.Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Klussenteam Noord BV gerechtigd

tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Klussenteam Noord BV op de

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Klussenteam Noord BV de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Klussenteam Noord BV op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of

ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en

kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit

hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Klussenteam Noord BV, zal Klussenteam

Noord BV in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij

het tussentijds eindigen aan Klussenteam Noord BV is toe te rekenen, worden de kosten voor

overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Klussenteam Noord BV zal de opdrachtgever

zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is

gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Klussenteam Noord BV genoemde termijn te

voldoen, tenzij Klussenteam Noord BV anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste

van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever

niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Klussenteam Noord BV vrij om de

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te

annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of

schadeloosstelling. De vorderingen van Klussenteam Noord BV op de opdrachtgever zijn in dat geval

onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,

integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Klussenteam Noord BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de

opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te

wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Klussenteam Noord BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klussenteam

Noord BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Klussenteam Noord BV ook het recht zich

op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst

verhindert, intreedt nadat Klussenteam Noord BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Klussenteam Noord BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen

uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder

der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

schade aan de andere partij.

4. Indien Klussenteam Noord BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Klussenteam

Noord BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een

afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klussenteam

Noord BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door

Klussenteam Noord BV aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk

aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment

dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

bedrag.

3. Klussenteam Noord BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken

in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente

en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Klussenteam Noord BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling

weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling

aanwijst. Klussenteam Noord BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij

niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van

hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Klussenteam Noord BV echter hogere

kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Indien Klussenteam Noord BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Klussenteam Noord BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Klussenteam Noord BV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

3. Klussenteam Noord BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klussenteam Noord BV aan

de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klussenteam Noord BV toegerekend

kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

algemene voorwaarden.

5. Klussenteam Noord BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige

stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is

toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Klussenteam Noord BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Klussenteam Noord BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de

opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Klussenteam Noord BV of zijn leidinggevende

ondergeschikten.

8. Klussenteam Noord BV is nimmer aansprakelijk voor werkzaamheden die door derden ,zoals

(onder)aannemers etc. wordt veroorzaakt die al dan niet door Klussenteam Noord BV zijn

ingeschakeld.

Artikel 8. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Klussenteam Noord BV en de door Klussenteam Noord BV bij de

uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op

feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou

beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de

opdrachtgever Klussenteam Noord BV van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 9. Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Klussenteam Noord BV voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere

dan aan Klussenteam Noord BV is.

2. Indien Klussenteam Noord BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de

opdrachtgever gehouden Klussenteam Noord BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld

al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in

gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Klussenteam Noord BV, zonder

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van

Klussenteam Noord BV derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Klussenteam Noord BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op

grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Klussenteam Noord BV heeft

het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor

andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de

opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klussenteam Noord BV is, is uitsluitend het Nederlands recht

van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering

wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Klussenteam Noord BV.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Contact

Klussenteam Noord BV
Gymnasiumstraat 26
9401 HC Assen

06-40793669
b.g.g 06-24654190

info@klussenteamnoord.nl

 

Copyright 2014 Klussenteamnoord - KvK 57631182 - BTW: NL 85.266.6159.B01 | Algemene voorwaarden | Privacy Policy